Nachádzate sa tu: Úvod » Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

print
email

PRÁVNA INFORMÁCIA

Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že môže byť od Vás požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o produkty značky KIA, za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúcej najmä v zasielaní informácií o produktoch, navrhovaní poskytovania služieb, odosielaní odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté autorizovaným predajcom KIA. V niektorých prípadoch budú Vaše osobné údaje spracované na vyššie uvedené marketingové účely tretími osobami, ktoré konajú v súlade s inštrukciami , autorizovaného predajcu KIA alebo jeho systémových partnerov. Používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na dobu neurčitú, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením zaslaným na adresu spoločnosti Metis (Slovensko), spol. s r. o. alebo na e-mailovú adresu: papcun@metis-sk.sk. Momentom odvolania súhlasu nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané. Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z, v zmysle zákona o reklame č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Metis (Slovensko) Rss Feeds Go to top